www.belgium.be Logo of the Belgian government

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR WEBVERKOPEN


VERANTWOORDELIJKE INSTELLING

De verkoop van artikels via de webboetiek en de webveilingen wordt georganiseerd door de Belgische Staat, FOD Financiën, en meer bepaald door de Teamchef van de betrokken Fin Shop .  
 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De Staat: de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Teamchef van de betrokken Fin Shop.

Aan te vullen persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een account: bij het aanmaken van een account moet de gebruiker de volgende gegevens invullen om een of meerdere artikelen in de webboetiek te kopen en/of te bieden op een lot dat te koop staat op de webveilingen van de internetsite:

 • Gebruikersnaam (login)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Voornaam
 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Taal
 • Gsm
 • Volledig adres

Geregistreerde gebruiker: elke persoon die zich op de internetsite registreert door een account aan te maken om ofwel een of meerdere artikelen in de webboetiek te kopen, ofwel te bieden op een lot dat te koop staat op de webveilingen van de internetsite.

Bod: elk bedrag dat een geregistreerde gebruiker voorstelt voor een lot dat te koop staat op de webveilingen van de internetsite.

Aankoop ‘webboetiek’: elke aankoop door een geregistreerde gebruiker van een of meerdere artikelen die tegen een vaste prijs te koop staan in de webboetiek van de internetsite.

Aankoop ‘webveilingen’: elke aankoop door een geregistreerde gebruiker van een lot dat aan hem toegekend is en dat te koop stond op de webveilingen van de internetsite.

Koper ‘webboetiek’: de geregistreerde gebruiker aan wie een of meerdere artikelen verkocht worden die tegen een vaste prijs in de webboetiek van de internetsite te kopen stonden.

Koper ‘webveilingen’: de geregistreerde gebruiker aan wie een lot toegekend wordt dat te koop stond op de webveilingen van de internetsite.

Webveiling: een openbare verkoop die door de Belgische staat op de webveilingen van de internetsite georganiseerd wordt.

Lot: het (de) roerend(e) goed(eren) die onder een zelfde nummer vallen op de webveilingen van de internetsite.

Mails ‘webboetiek’: tijdens de aankoopprocedure in de webboetiek van de internetsite ontvangt de koper meerdere mails om onder meer de details van zijn bestelling en de leveringswijze en/of afhaalwijze te bevestigen.

Mails ‘webveilingen’: tijdens de biedingprocedure op de webveilingen van de internetsite ontvangt de koper meerdere mails om onder meer het lot dat aan hem toegekend werd en de leveringswijze en/of afhaalwijze te bevestigen.
 

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN OM EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN

Om een of meerdere artikels in de webboetiek van de internetsite te kunnen kopen of om op een lot dat te koop staat op de webveilingen van de internetsite te kunnen bieden, moet u eerst op de site een account aanmaken om u te registreren.

De aanmaak van dit account is volledig gratis. Een bevestiging per sms zal worden gevraagd.

​Fin Shop gebruikt gegevens van persoonlijke aard niet voor direct marketing. Zulke gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden. U kunt in overeenstemming met de Europese wetgeving rond gegevensbescherming (AVG) gratis gegevens van persoonlijke aard laten corrigeren, beperken, verwijderen of het gebruik ervan verbieden. Voor een dergelijke aanvraag stuurt u een e-mail naar info@finshopbelgium.be. Fin Shop verbindt zich ertoe uw aanvraag binnen de maand te behandelen.

De inschrijving en de voorgestelde diensten zijn zijn alleen voor personen die juridisch in staat zijn om bindende contracten af te sluiten. Als u jonger dan 18 bent of als uw account opgeschort werd in de hoedanigheid van natuurlijke persoon, dan kunt u zich niet inschrijven op de internetsite.

Bij de inschrijving op de internetsite stelt u zich garant dat de persoonlijke gegevens die u bij het aanmaken van uw account invult, correct zijn.

Om uw account te kunnen aanmaken moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen in overeenstemming met de veiligheidsregels van de internetsite. U bent verantwoordelijk voor al de handelingen die met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord uitgevoerd worden. U kunt alleen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord artikelen kopen en/of op de webveilingen bieden. U moet al de nodige maatregelen treffen om uw wachtwoord te beveiligen. U kunt uw wachtwoord niet aan derden meedelen. U kunt ook niet een andere persoon de toelating geven om rechtstreeks of onrechtstreeks uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.

Zodra hij geregistreerd is, verbindt de gebruiker zich ertoe zich correct te gedragen en om aan de site geen schade te berokkenen of andere gebruikers van de site te benadelen. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor elke handeling die op de site uitgevoerd wordt wanneer er met zijn wachtwoord aangemeld wordt.

De Teamchef van elke Fin Shop behoudt zich het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren en/of eenzijdig te annuleren.

ARTIKEL 3: WEBVERKOPEN IN DE WEBBOETIEK EN/OF OP DE WEBVEILINGEN

De Teamchef van elke Fin Shop beschrijft de artikelen die te koop gezet worden in de webboetiek en de loten waarop geboden kan worden op basis van de inlichtingen waarover hij beschikt.

De Teamchef van elke Fin Shop probeert zo goed mogelijk, nauwkeurig en duidelijk, de artikelen te beschrijven die te koop gezet worden in de webboetiek en de loten waarop op de site geboden kan worden en kan dus op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of schade door een onjuiste of onvolledige beschrijving, en ook niet aangesproken worden voor een vergoeding of interesten.

Alleen de Teamchef van elke Fin Shop is bevoegd om de artikelen te beheren die in de webboetiek te koop gezet worden. De Teamchef behoudt zich het recht voor om de artikelen die in de webboetiek te koop gezet zijn te wijzigen of te verwijderen.

De Teamchef van elke Fin Shop behoudt zich het recht voor om zonder enige uitleg op eender welk moment artikelen die in de webboetiek te koop staan, te verwijderen. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor die verwijdering. De verwijdering kan ook niet een reden vormen om een vergoeding te vorderen.

Het openen en sluiten van de opbiedingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Teamchef van elke betrokken Fin Shop, die zich het recht voorbehoudt om de kalender van de opbiedingen zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen. De Teamchef van elke Fin Shop behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik opbiedingen te annuleren zonder verantwoording. Hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze annulatie, die ook geen reden kan zijn om een compensatie te eisen. Dergelijke annulaties kunnen voor, tijdens, of na de opbieden plaats hebben.

ARTIKEL 4: BIEDEN

Om te bieden op de webveilingen moet u een account aangemaakt hebben op de internetsite (geregistreerde gebruiker) en u aangemeld hebben.

U moet voor elk lot afzonderlijk bieden op de webveilingen van de internetsite, zonder enig voorbehoud of enige voorwaarde.

U kunt alleen tijdens de voorziene verkooptermijn van het lot bieden. Die termijn wordt verduidelijkt in de aankondiging van elk lot.

U kunt een lot op de webveiling altijd ter plaatse komen bezichtigen (de bezichtigingsdagen en -uren staan in de aankondiging).

Een bod dat u doet is onherroepelijk. De al gedane biedingen zijn uitvoerbaar en kunnen niet geannuleerd worden of naar beneden herzien worden.

De winnaar van een veiling is onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden door zijn bod, vanaf de ontvangst van dat bod door de ontvanger van de betrokken Fin Shop voor een termijn van 5 werkdagen volgend op het versturen van de bevestigingsmail.

De staat kan een ononderbroken toegang tot de internetsite niet verzekeren. De werking van de site kan verstoord worden door meerdere elementen die niet onder zijn controle vallen of door gevallen van overmacht, waarvoor hij elke verantwoordelijkheid afwijst.


ARTIKEL 4bis : VERKOOPKOSTEN

De verkoopprijs van loten verworven via de online biedingen, wordt vermeerderd met verkoopkosten te betalen door de koper. Deze kosten bedragen 20% voor de voertuigen en 10% voor de overige goederen.   

Er zijn daarentegen geen bijkomende kosten voor goederen verkocht via de webboetiek.


ARTIKEL 5: KOPEN IN DE WEBBOETIEK EN/OF OP DE WEBVEILINGEN

Om een of meerdere artikelen te kopen in de webboetiek of om een lot te kopen dat u gewonnen hebt op de webveilingen van de internetsite, moet u een account aangemaakt hebben (geregistreerde gebruiker), u aangemeld hebben en deze algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor webverkopen aanvaard hebben.

Wanneer u een of meerdere artikelen koopt in de webboetiek en u online uw winkelmandje betaald hebt, bent u wettelijk verplicht om de aankooptransactie af te ronden bij de Teamchef van de betrokken Fin Shop(s).

Wanneer je het hoogste bod hebt op het einde van een verkoop per opbod, ben je wettelijk verplicht de verkoop te vervolmaken met de Teamchef van de betrokken Fin Shop. Na ontvangst van de bevastigingsmail van uw bod, beschik je over 5 werkdagen om over te gaan tot betaling on line

U kunt niet bieden op een object zonder de intentie te hebben om te kopen. Elk bod brengt een contractuele verplichting voor de kopers met zich mee.
 

ARTIKEL 6: TOEKENNEN VAN EEN GEWONNEN LOT OP DE WEBVEILINGEN

Zodra de opbiedingen beëindigd, zal, onder voorbehoud van eventueel nazicht door de Teamchef van de betrokken Fin Shop, het lot onmiddellijk toegekend worden aan de koper die het hoogste bod heeft uitgebracht.

De koper van het lot ontvangt vervolgens een mail waarin de toekenning van het gewonnen lot en de prijs van zijn bod bevestigd wordt.

De Teamchef van de betrokken Fin Shop houdt zich het recht voor om een verkoop per opbod die werd aangekondigd op de internet site te annuleren, beëindigen of verlengen. In geval van een technisch probleem met de site, waardoor deze gedeeltelijk of volledig ontoegankelijk wordt voor de gebruikers, kan de teamchef van de betrokken Fin Shop de verkoop verlengen met 24 uur.

ARTIKEL 7: WEBBOETIEK: BETALINGSWIJZE EN LEVERINGSWIJZE

De koper plaatst het artikel of de artikelen in zijn winkelmandje en betaalt vervolgens meteen online. Hij kan betalen met Bancontact en kredietkaarten. Wanneer de betaling op het beveiligde betaalplatform van de internetsite uitgevoerd werd, ontvangt hij een bevestigingsmail van zijn bestelling.

De in de webboetiek bestelde artikelen worden alleen geleverd naar uw thuisadres of een ander adres naar keuze. U kunt uw bestelling niet ter plaatse afhalen.

Uw bestelling zal worden opgestuurd binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen. Wanneer u meerdere artikels hebt besteld in verschillende Fin Shops is het mogelijk dat u uw bestelling in meerdere keren ontvangt.

U ontvangt een mail op het moment dat uw bestelling verstuurd wordt. U kunt de verwerking van uw bestelling volgen via uw account.

ARTIKEL 8: WEBVEILINGEN: BETALINGSWIJZE EN LEVERINGSWIJZE

Is de verkooptermijn voor een lot op de webveiling afgelopen en bent u de hoogste bieder.
U ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail van uw opbod, en beschikt over een termijn van 5 werkdagen om over te gaan tot betaling online. U kan betalen met Bancontact, kredietkaart of overschrijving. Eens de betaling uitgevoerd op het beveiligd platform van de internet site, ontvang u een bevestigingsmail van uw bestelling.  

U hebt de volgende mogelijkheden voor de op de webveilingen gewonnen loten:​

 1. Afhalen ter plaatse: u kunt uw bestelling afhalen in de in de beschrijving van het gekochte lot vermelde Fin Shop. U ontvangt een bevestigingsmail met de code van de verkoop van het lot wanneer uw bestelling beschikbaar is bij de betrokken Fin Shop. Tenzij specifiek anders bepaald, moet u uw lot binnen de 5 werkdagen na het versturen van de bevestigingsmail afhalen. Neem die e-mail en uw identiteitskaart mee wanneer u uw bestelling bij de betrokken Fin Shop afhaalt. Zonder die bevestigingsmail en/of uw identiteitskaart kan het lot niet aan u meegegeven worden. U kunt aankopen afhalen van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u of op afspraak (niet op feestdagen). U moet het lot aannemen in de staat waarin het zich op het moment van het afhalen bevindt.
 2. Afhalen op een adres: u moet uw bestelling afhalen op een ander adres dan dat van de Fin Shop verantwoordelijk voor de verkoop van het lot op de webveiling. Het adres voor de afhaling wordt vermeld op de internetsite. U ontvangt een bevestigingsmail met de code van de verkoop van het lot wanneer uw bestelling beschikbaar is op het op de internetsite aangegeven adres. Tenzij specifiek anders bepaald, moet u uw lot binnen de 5 werkdagen na het versturen van de bevestigingsmail afhalen. Neem die e-mail en uw identiteitskaart mee wanneer u uw bestelling op het aangegeven adres afhaalt. Zonder die bevestigingsmail en/of uw identiteitskaart kan het lot niet aan u meegegeven worden. Om uw aankoop af te halen maakt u een afspraak bij de op de internetsite vermelde contactpersoon. Het kan zijn dat u zelf het aangekochte lot moet demonteren. U moet het lot aannemen in de staat waarin het zich op het moment van het afhalen bevindt.


ARTIKEL 9: ANNULERING, TERUGSTUREN EN TERUGBETALING VAN EEN BESTELLING

Voor artikelen die in de webboetiek besteld zijn, heeft de koper een herroepingstermijn van 14 dagen voor de aankoop (overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht). De koper draagt de kosten voor het terugsturen van de artikelen.​

Voor de webveilingen heeft de kandidaat-koper, voor hij een bod doet, de mogelijkheid om de loten van de webveilingen te bekijken. Voor een gewonnen webveiling heeft de koper geen herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.53 11° van het Wetboek van economisch recht).​

ARTIKEL 10: WEBVEILINGEN: WANBETALING OF TE LATE BETALING, ONTBINDING VAN DE VERKOOP

Betaalt de koper niet online binnen de 5 werkdagen na het versturen van de bevestigingsmail van het bod en/of haalt hij het lot niet binnen de 5 werkdagen op na het versturen van de bevestigingsmail, dan kan de Teamchef van de betrokken Fin Shop van rechtswege de verkoop volledig of gedeeltelijk ontbinden vanwege het enkele feit dat een van de verplichtingen niet uitgevoerd werd of de betalingstermijn of afhalingstermijn verstreken is, zonder ingebrekestelling, zonder tussenkomst van het gerecht en zonder enige formaliteit. Bovendien wordt het account van de in gebreke zijnde koper meteen afgesloten op het moment dat de toegekende termijn om aan de verplichtingen te voldoen, verstrijkt.

De toegekende loten waarvan de verkoop ontbonden wordt, komen van rechtswege opnieuw in het partrimonium van de verkoper terecht zonder enige vergoeding voor de in gebreke zijnde verkoper voor eventuele kosten en zonder terugbetaling van een eventueel betaald bedrag. Dat bedrag is voor de verkoper als strafbeding.

De loten in kwestie kunnen opnieuw te koop gezet worden vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de betalingstermijn/afhalingstermijn.

ARTIKEL 11: VERANTWOORDELIJKHEIDSOVERDRACHT

De in de webboetiek verkochte artikelen en/of op de webveilingen verkochte loten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment van hun levering.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSOVERDRACHT

Zonder afbreuk te doen aan wat in artikel 11 bepaald is, worden de in de webboetiek verkochte artikelen en/of op de webveilingen verkochte loten pas eigendom van de koper nadat de volledige prijs betaald is en voor ontvangst getekend wordt door de Teamchef van de betrokken Fin Shop.

ARTIKEL 13: POLITIE VAN DE VERKOOP

Elke betwisting tijdens de handelingen voor een webverkoop wordt definitief beslecht door de Teamchef van de betrokken Fin Shop.

De Teamchef van de betrokken Fin Shop behoudt zich het recht voor om elke persoon van wie het gedrag de goede werking van de handelingen verstoort, van de webverkopen uit te sluiten.

Overeenkomstig artikel 314 van het Strafwetboek vormt de belemmering van de vrijheid van opbod een strafbaar feit.

ARTIKEL 14: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor webverkopen zijn van toepassing op de relatie tussen de geregistreerde gebruiker en de Staat voor elk gebruik van de internetsite. Het beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is ook van toepassing.

Om een aankoop te doen in de webboetiek of om op een lot te bieden op de webveilingen moet de gebruiker zich eerst aanmelden op de site en de algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor webverkopen aanvaarden.

De Staat is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor om het even welke technische problemen die op de internetsite kunnen voorkomen.

De Staat weigert ook elke verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, wat de reden ook is, die uit het gebruik van de internetsite kan voortkomen.

De Teamchef van de betrokken Fin Shop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzingen treden in werking 24 uur na hun publicatie op de internetsite.

De Staat draagt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid voor welke schade ook, die op welke manier dan ook voortvloeit uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken, en/of elk ander niet functioneren van de site of van het beheersysteem, van het niet conform zijn van de loten met specificaties zoals die zijn beschreven op de site, of omwille van onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de internet site.

ARTIKEL 15: GARANTIE

De verkoop vindt plaats zonder enige garantie voor verborgen of verkoopvernietigende gebreken en voor de kwaliteit en het aantal van de verkochte artikelen. Eventueel vermelde eigenschappen, verwijzingen en omschrijvingen zijn informatief en te goeder trouw en binden op geen enkele wijze de verkoper.

ARTIKEL 16: BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

​Fin Shop gebruikt gegevens van persoonlijke aard niet voor direct marketing. Zulke gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden. U kunt in overeenstemming met de Europese wetgeving rond gegevensbescherming (AVG) gratis gegevens van persoonlijke aard laten corrigeren, beperken, verwijderen of het gebruik ervan verbieden. Voor een dergelijke aanvraag stuurt u een e-mail naar info@finshopbelgium.be. Fin Shop verbindt zich ertoe uw aanvraag binnen de maand te behandelen.